Περιστατικό 1

Προεγχειρητικά

Διεγχειρητικά άριστο άμεσο αναίμακτο αποτέλεσμα

Περιστατικό 2

Προεγχειρητικά

Διεγχειρητικά άριστο άμεσο αναίμακτο αποτέλεσμα