Μελαγχρωματικοί σπίλοι και θηλώματα τραχηλικής χώρας αφαιρεθέντες με ραδιοκύματα χωρίς ράμματα.

Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα μετωπιαίας χώρας προεγχειρητικά

Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα μετωπιαίας χώρας άμεσα μετεγχειρητικά

Καρκίνος ονυχοφόρου φάλαγγος μεγάλου δακτύλου άκρου ποδός