Διεγχειρητικά 

Οριστική θεραπεία και άριστο αισθητικά αποτέλεσμα μετά από 1 μήνα στην ίδια ασθενή